O realitní kanceláři DVL Brno reality

operator

O realitní kanceláři

Realitní kancelář DVL Brno reality s.r.o. byla založena v lednu 1995 za účelem provozování činnosti realitní kanceláře, která zprostředkovává prodej a pronájem realit. V současné době evidujeme více než 500 nabídek realit a nemovitostí k prodeji a k pronájmu a stovky aktuálních poptávek klientů na různé reality. Tímto počtem nabídek a poptávek realit se řadíme mezi největší realitní kanceláře v Brně.

Dokážeme uspokojit požadavky jak klientů, kteří požadují třeba jen pronájem garáže, tak i klientů, kteří hledají ke koupi velký komerční objekt. Naše působnost je zaměřena zejména na okres Brno-město, Brno-venkov, Blansko a Vyškov. Naše nabídky realit inzerujeme v tisku prostřednictvím specializovaných realitních periodik, nabízejících reality a nemovitosti, na internetu reality a nemovitosti nabízíme jednak prostřednictvím nejnavštěvovanějších realitních serverů, které nabízí reality, i prostřednictvím těchto našich stránek.

Naše nabídka nemovitostí na internetu se několikrát denně aktualizuje, aby klienti měli možnost vybírat si z nejaktuálnější kompletní nabídky realit, a to jak na našich webových stránkách, tak i na již zmíněných realitních serverech. Naším největším přáním vždy bude, aby naši klienti od nás odcházeli spokojení, aby se k nám vraceli, a aby nás doporučovali svým známým.

Miloš Dvořáček, jednatel společnosti


Proč prodat nebo pronajmout Vaši nemovitost přes realitní kancelář DVL Brno reality?

 • PROTOŽE PRO VŠECHNY NABÍZEJÍCÍ JSOU NAŠE SLUŽBY, SPOJENÉ S PRODEJEM NEBO PRONÁJMEM REALIT ZDARMA!
 • Exkluzivní nabídky realit a nemovitostí budou aktivně nabízeny zájemcům z naší databáze, zájemcům o reality z databází jiných realitních kanceláří, inzerovány v tisku a na internetu pro Vás zdarma.
 • Na našich webových stránkách i realitních serverech budou tyto nabídky vystaveny včetně fotografií pro Vás zdarma.
 • Pro Vaši nemovitost vyhledáme optimálního klienta za nejvýhodnější cenu, hledáte-li nájemce nebo podnájemce, vyhledáme ho dle Vašich kritérií.
 • Zajistíme prohlídky nemovitosti dle Vašich možností, případně dle Vašich požadavků i zcela samostatně bez Vaší přítomnosti.
 • Je možné dohodnout se i na neexkluzivní smlouvě, kdy můžete Vaši nemovitost nabízet i přes jiné realitní kanceláře, i jinými způsoby.

Činnost naší realitní kanceláře

 • Jsme realitní kancelář se zaměřením na reality a nemovitosti v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, konkrétně zejména v okresech zejména Brno - město, Brno - venkov, Blansko, Vyškov a Svitavy.
 • Zprostředkováváme kompletní služby v oblasti realit, zejména prodej, pronájem, nájem, podnájem i výkup.
 • Nabízíme prodej a pronájem bytů, rodinných domů, kancelářských, obchodních, nebytových, výrobních, skladovacích prostor, pozemků, stavebních parcel, rekreačních objektů, chat, zahrad, chalup, restaurací, barů, hotelů a penzionů.
 • Nabízíme více než 500 nemovitostí.
 • Naše nabídka realit je několikrát denně aktualizovaná.

Ochrana osobních údajů

1. Obsah a účel dokumentu

1.1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.dvl.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby.

1.2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

1.3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, účinné od 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation).

2. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

2.1. Správce osobních údajů je DVL Brno reality s.r.o., IČO 60738812, se sídlem Hudcova 78c, 612 00 Brno, firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18134, (dále jen „Správce“).

2.2. Kontaktní e-mail správce: info@dvl.cz, kontaktní telefon správce: +420 545 213 311, naše webové stránky: www.dvl.cz.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

3.1. Zpracováváme pouze údaje, které nám sami poskytnete. Jde zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním koupě nebo prodeje, pronájmu nebo podnájmu nemovitých věcí, dále jen "nemovitosti"), při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, komentáře na sociálních sítích, zprávy v aplikacích typu messenger). Pokud by nastala situace, že pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účel zpracování budeme potřebovat Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu budeme zpracovávat jen s Vaším souhlasem.

3.2. Osobní údaje, které zpracováváme v případě Vašeho zájmu o prohlídku nemovitosti: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, informace o požadovaných službách a informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli.

3.3. Pouze v případě Vašeho zájmu o uzavření nájemní, podnájemní nebo kupní smlouvy k nemovitosti po Vás budeme nuceni požadovat další informace, nutné pro uzavření příslušné smlouvy, případně údaje, nutné pro vystavení daňového dokladu.

4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

4.1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava kupní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

4.2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zpracováváme osobní údaje, vyplývající z výše uvedeného.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

4.3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme: Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

4.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud některé zpracování osobních údajů bude vyžadovat Váš souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze ke konkrétnímu účelu zpracování, ke kterému se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz odstavec 4.1. až 4.3. výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

5.1. V souvislosti se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností jsme nuceni předat některé osobní údaje dalším subjektům, které jsou v pozici zpracovatelů (např. spolupracující účetní, advokátní kancelář, poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací). Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

6. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

6.1. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

6.2. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

6.3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

6.4. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

6.5. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

6.6. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

6.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@dvl.cz. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.dvl.cz/o-realitni-kancelari-dvl. Toto znění je účinné od 25. května 2018.